Deklaracja dostępności

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności.

 

Zespół ds. Literatury Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Nazwa podmiotu publicznego

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania

https://www.zamekczyta.pl/

Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 

Lista niespełnionych wymagań:

 

  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-10.

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sekcja z danymi kontaktowymi

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

 

Osobą kontaktową jest: Maria Krześlak-Kandziora, Zespół ds. Literatury 

 

Mail: m.krzeslak@ckzamek.pl. 

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 61 64 65 291

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa)

Maria Krześlak-Kandziora

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej

m.krzeslak@ckzamek.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej

61 64 65 291

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej

--

Sekcja z informacjami o aplikacjach

--

PP 2019: Nowe szaty (królowej) literatury >>

PP 2019: Nie będzie o młodości >>

Jeden Poznań, dwa serduszka, ojojoj >>

D
Kontrast